Turto deklaracija 2021 (kaip, kada ir kur pildyti)?

0
PASIDALINIMAI
34
PERŽIŪROS

Šiame straipsnyje rasite informaciją apie turto deklaravimą 2021 metais. Sužinokite kokie pasikeitimai įvyko 2021 metais turto deklaracijos įstatyme, taip pat kaip, kada ir kur ją pildyti.

[toggle title=“Kas privalo deklaruoti turtą?“ state=“close“]

1. akcinių bendrovių, kurių akcininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovai, jų pavaduotojai ir jų šeimų nariai;

2. antstoliai ir jų šeimų nariai;

3. asociacijų, kurių steigėja yra valstybė ar savivaldybė, vadovai ir jų šeimų nariai;

4. gyventojai, pageidaujantys gauti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti pagal Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą, ir jų šeimų nariai;

5. Europos Parlamento nariai, išrinkti nuo Lietuvos Respublikos, ir jų šeimų nariai;

6. kredito įstaigų tarybų ir (ar) valdybų nariai, administracijų vadovai, administracijų vadovų pavaduotojai ir jų šeimų nariai;

7. Lietuvos banko valdybos nariai ir jų šeimų nariai;

8. Lietuvos kariuomenės vadas, kariuomenės vado pavaduotojai ir jų šeimų nariai;

9. Lietuvos Respublikos teismų pirmininkai, teismų pirmininkų pavaduotojai, teismų skyrių pirmininkai, teisėjai ir jų šeimų nariai;

10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės siūlymu į pareigas priimti Europos Komisijos nariai, Audito Rūmų nariai, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo nariai, Regionų komiteto nariai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariai, teisminių ir kitokių tarptautinių institucijų pareigūnai ir jų šeimų nariai;

11. Ministro Pirmininko paskirti institucijų ir įstaigų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, vadovai bei pareigūnai ir jų šeimų nariai;

12. Lygių galimybių kontrolierius, jo pavaduotojai ir jų šeimų nariai;

13. Nacionalinės teismų administracijos direktorius, jo pavaduotojai ir jų šeimų nariai;

14. notarai ir jų šeimų nariai;

15. profesinės karo tarnybos karininkai ir jų šeimų nariai, žvalgybos pareigūnai ir jų šeimų nariai;

16. prokurorai ir jų šeimų nariai;

17. Respublikos Prezidento paskirti institucijų ir įstaigų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, vadovai bei pareigūnai ir jų šeimų nariai;

18. Seimo kontrolieriai ir jų šeimų nariai;

19. Seimo paskirtų valstybinių (nuolatinių) komisijų ir tarybų pirmininkai, jų pavaduotojai bei nariai ir jų šeimų nariai;

20. Respublikos Prezidento paskirtų valstybinių (nuolatinių) komisijų ir tarybų pirmininkai, jų pavaduotojai bei nariai ir jų šeimų nariai;

21. Seimo paskirti institucijų ir įstaigų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, vadovai bei pareigūnai ir jų šeimų nariai;

22. Seimo Pirmininko paskirti institucijų ir įstaigų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, vadovai bei pareigūnai ir jų šeimų nariai;

23. nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių vadovai, vadovų pavaduotojai ir jų šeimų nariai;

24. Vaiko teisių apsaugos kontrolierius, jo pavaduotojai ir jų šeimų nariai;

25. valstybės kontrolierius, valstybės kontrolieriaus pavaduotojai ir jų šeimų nariai, ir jų šeimų nariai;

26. valstybės politikai ir jų šeimų nariai;

27. valstybės tarnautojai ir jų šeimų nariai;

28. valstybės ar savivaldybių įstaigų, kitų biudžetinių įstaigų padalinių vadovai, jų pavaduotojai (taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiame kitame struktūriniame padalinyje) ir jų šeimų nariai;

29. valstybės ar savivaldybių įmonių vadovai, jų pavaduotojai ir jų šeimų nariai;

30. valstybės, savivaldybės įstaigų ir visų kitų biudžetinių įstaigų vadovai, pavaduotojai ir jų šeimų nariai;

31. valstybinių aukštųjų mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ir jų šeimų nariai;

32. viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo tarybų ir (ar) valdybų nariai, vadovai, jų pavaduotojai, vyriausieji redaktoriai, jų pavaduotojai, redaktoriai, jų pavaduotojai ir jų šeimų nariai;

33. viešųjų įstaigų, kurių steigėja ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovai, jų pavaduotojai ir jų šeimų nariai;

34. Vyriausybės, kitų pagal specialius įstatymus paskirtų valstybinių (nuolatinių) komisijų ir tarybų pirmininkai, jų pavaduotojai bei nariai ir jų šeimų nariai;

35. Žurnalistų etikos inspektorius ir jo šeimos nariai;

36. 18 metų sulaukę nuolatiniai Lietuvos gyventojai, taip pat 18 m. ir vyresni asmenys įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarką įgiję teisę nuolat gyventi Lietuvoje, jeigu jie 2020 m. gruodžio 31 d. turėjo neįregistruotą nekilnojamąjį turtą, didesnes nei 1500 Eur lėšas ne Lietuvos kredito įstaigose, pasiskolintų nesugrąžintų lėšų daugiau nei 1500 Eur, paskolintų ir nesusigrąžintų lėšų daugiau nei 1500 Eur, meno kūrinių, juvelyrinių dirbinių, kurių vieneto vertė didesnė nei 1500 Eur, vertybinių popierių daugiau nei už 1500 Eur (pastaba: pajamų deklaruoti jiems nereikia).

37. gyventojai, 2020 m. nustoję eiti 1, 3, 5-23, 29-35 punktuose nurodytas pareigas, ir jų šeimų nariai;

38. gyventojai, pageidaujantys gauti valstybės paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, ir jų šeimų nariai.

 

[/toggle]

[toggle title=“Iki kada reikia deklaruoti turtą?“ state=“close“]

Pateikimo terminas

Praėjusių ataskaitinių metų deklaracijos turi būti pateikiamos iki kitų kalendorinių metų gegužės 1 d. (už 2020 metus iki 2021 m. gegužės 3d.), išskyrus žemiau nurodytus atvejus.

I. Kandidatai į pareigas, nurodytas Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 str. 1 d. 5 – 23, 29 – 35 punktuose, turto deklaracijas VMI turi pateikti per 7 dienas nuo prašymo kandidatuoti į minėtas pareigas pateikimo dienos.

Išrinkti arba paskirti į pareigas valstybės politikai bei Europos Parlamento nariai ir jų šeimos nariai, priimti arba paskirti į pareigas valstybės tarnautojai ir jų šeimos nariai, taip pat asmenys, priimti arba paskirti į pareigas, nurodytas aukščiau, ir jų šeimos nariai, deklaracijas turi pateikti per 30 dienų nuo išrinkimo, paskyrimo arba priėmimo į pareigas pradžios.

Nustoję eiti pareigas valstybės politikai bei Europos Parlamento nariai ir jų šeimos nariai, taip pat iš pareigų atleisti asmenys, ėję pareigas, nurodytas aukščiau, ir jų šeimos nariai privalo deklaruoti kalendorinių metų, kuriais nustojo eiti pareigas arba buvo atleisti iš pareigų, gruodžio 31 d. turimą turtą. Deklaracija už kalendorinius metus teikiama iki einamųjų metų gegužės 1 d.

II. Gyventojai, pageidaujantys gauti piniginę socialinę paramą, ir jų šeimos nariai privalo savo turtą (įskaitant gautas pajamas) deklaruoti už praėjusius 12 mėnesių iki kreipimosi dėl piniginės socialinės paramos.

Gyventojai, pageidaujantys gauti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, ir jų šeimos nariai deklaruoja kalendorinių metų, einančių prieš metus, kuriais pateikiamas prašymas suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, gruodžio 31 d. turimą turtą (įskaitant gautas pajamas). Deklaracija už kalendorinius metus teikiama iki einamųjų metų gegužės 1 d.

Gyventojai, pageidaujantys gauti finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, ir jų šeimos nariai turi deklaruoti kalendorinių metų, einančių prieš metus, kuriais pateikiamas prašymas dėl teisės į finansinę paskatą, gruodžio 31 d. turimą turtą.

III. Asmenys, prieš suteikdami auką savarankiškam politinės kampanijos dalyviui, ir jų šeimos nariai turi deklaruoti turtą (įskaitant gautas pajamas) likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki aukos suteikimo.

IV. Politinių partijų nariai, per kalendorinius metus sumokėję didesnį nei 360 Eur politinės partijos nario mokestį, ir jų šeimų nariai, deklaracijas turi pateikti dar iki nario mokesčio sumokėjimo.

Svarbu: jeigu tų metų gruodžio 31 d. turėtas turtas arba pajamos buvo deklaruotos dėl kitų priežasčių, pakartotinai deklaracijų teikti nereikia.

Pateikimo būdai

Deklaraciją gyventojas gali pateikti tik elektroniniu būdu, naudojantis elektroninio deklaravimo sistema (EDS), išskyrus šiuos gyventojus:

  1. gyventojus, pageidaujančius gauti piniginę socialinę paramą ir jų šeimos narius;

  2. gyventojus, pageidaujančius gauti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti ir jų šeimos narius;

  3. gyventojus, pageidaujančius gauti finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms ir jų šeimos narius;

  4. gyventojus, aukojančius savarankiškam politinės kampanijos dalyviui didesnes nei 12 Eur sumas ir jų šeimos narius;

  5. politinių partijų narius, kalendoriniais metais sumokėjusius didesnį nei 360 Eur politinės partijos nario mokestį, jų šeimos narius.

Šie gyventojai turto deklaracijas gali pateikti:

  • elektroniniu būdu, naudojantis elektroninio deklaravimo sistema (EDS);

  • atsiųsti paštu bet kuriai VMI arba VMI prie FM Deklaracijų tvarkymo skyriui adresu: Neravų g. 8, 66257, Druskininkai;

  • tiesiogiai įteikti bet kuriame VMI aptarnavimo padalinyje (Dėl COVID – 19  atvykti į VMI laikinai nėra galimybės).

[/toggle]

Kaip užpildyti turto deklaraciją internetu 2021?

Pildyti bei pateikti gyventojo (šeimos) turto deklaraciją, gyventojai gali keliais būdais:

Skyriuje „DEKLARAVIMAS“ →„Pildyti formą“, iš dažniausiai pildomų formų sąrašo pasirinkus Turto deklaracija:

turto deklaracija min

Atsidariusiame lange galite pildyti naują formą, pildyti ankstesnės formos duomenų pagrindu arba tęsti pildymą neseniai pildytos, bet nepabaigtos pildyti formos.

turto deklaracija 2 min

Skyriuje „DEKLARAVIMAS“ →„Pildyti formą“

Filtro laukelyje „Formos kodas“ suvedus deklaracijos formos kodą arba pavadinimo fragmentą ir paspaudus filtruoti, žemiau pateikiamas deklaracijų sąrašas su aprašymu.

Paspaudus gaublį formą pradėsite pildyti tiesiogiai portale.


Jeigu gyvenate santuokoje, turto deklaraciją pildykite štai taip:
1. Teikite bendrą šeimos turto deklaraciją, joje nurodydami ir nepilnamečių vaikų turėtą turtą ir pinigines lėšas;
2. Teikite atskiras turto deklaracijas, nurodydami tik savo deklaruotiną turtą. Šiuo atveju vienas iš tėvų turi nurodyti nepilnamečių vaikų turėtą turtą ir pinigines lėšas.

Vaizdo įrašas  – kaip pildyti turto deklaraciją:


Turto deklaracijos pildymas: https://deklaravimas.vmi.lt

Taip pat skaitykite:
Suteikiame jums galimybę įvertinti mūsų turinį. Spustelėkite ant žvaigždės, kad įvertintumėte!
Mindaugas Bružas

Mindaugas Bružas

Redaktorius Turite klausimų ar pastabų? Susisiekite: el. p. redakcija@kaipkada.lt

Susiję Įrašai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

</