NaujienosVerslas

GPM permokų grąžinimas 2022 (informacija)

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos1 primena, kad nuolatiniai Lietuvos gyventojai2, pageidaujantys pasinaudoti pajamų mokesčio lengvatomis ir susigrąžinti dalį pajamų mokesčio, išskaičiuoto (sumokėto) nuo 2021 m. mokestinio laikotarpio pajamų, arba sumažinti mokėtiną pajamų mokestį, turi deklaruoti metines pajamas.

Kas gali susigrąžinti pajamų mokesčio permoką?

Pasinaudoti pajamų mokesčio lengvatomis ir susigrąžinti išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio dalį gali gyventojai, kurie 2021 metais:

  • gavo su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų3, bet nepasinaudojo metiniu NPD4.

NPD − pajamų mokesčio lengvata, kurią pritaikius, su darbo santykiais susijusių pajamų suma, atitinkanti NPD sumą, yra neapmokestinama pajamų mokesčiu. Jeigu šia mokesčio lengvata gyventojai 2021 m. nepasinaudojo, t. y. jei darbdavys, išmokėdamas darbo užmokestį, NPD netaikė, arba jei per metus pritaikė mažiau nei 12 mėnesių NPD, tai gyventojui gali susidaryti pajamų mokesčio permoka.

Pasinaudoti teise į visą priklausantį metinį NPD ir susigrąžinti pajamų mokesčio permoką gali gyventojai, dirbę ne visus 2021 metus, taip pat tie, kuriems NPD buvo taikytas, tačiau ne kiekvieną 2021 m. mėnesį, arba kurie darbdaviams nebuvo pateikę prašymo taikyti NPD.

Jeigu gyventojų 2021 m. metinės pajamos nesiekia 34 370,67 eurų5, tai dėl nepritaikyto metinio NPD arba pritaikytos ne visos jo sumos susidariusią pajamų mokesčio permoką gyventojai gali susigrąžinti deklaruodami metines pajamas.

Pavyzdys

Gyventojui 2021 m. nustatytas mėnesio darbo užmokestis − 642 eurų (MMA6). 2021 m. jis gavo 6 420 eurų darbo užmokestį už 10 mėnesių. Išmokėdamas kiekvieno mėnesio darbo užmokestį, darbdavys pritaikė 400 eurų mėnesio NPD, iš viso − 4 000 eurų. Gyventojo metinės pajamos neviršija 12 MMA sumos (7 704 eurų; 642 x 12), todėl 2021 m. jam taikytinas 4 800 eurų metinis NPD. Gyventojo pateiktoje metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje nuo apmokestintos7 800 eurų (4 800 − 4 000) darbo užmokesčio sumos, atitinkančios nepritaikyto metinio NPD sumą, apskaičiuojama 160 eurų (800 x 20 : 100) pajamų mokesčio permoka.

Susigrąžinti nuo darbo užmokesčio išskaičiuoto pajamų mokesčio dalį gali riboto darbingumo asmenys, kuriems dėl nustatyto riboto darbingumo, neįgalumo ar specialiųjų poreikių 2021 m. nebuvo pritaikyti didesni (600 ar 645 eurų) mėnesio NPD.

Kai gyventojo 2021 m. metinės pajamos yra didesnės nei 34 370,67 eurų, tai metinis NPD netaikomas. Svarbu tai, kad, taikant mėnesio NPD, atsižvelgiama tik į darbo užmokesčio (su priedais bei priemokomis) sumą, o, apskaičiuojant metinį NPD, − į bendrą metinių pajamų sumą8 (GMP), todėl, gavus ir kitų apmokestinamųjų pajamų, metinis NPD sumažėja ar visai netaikomas. Sumažėjus metiniam NPD, gyventojui atsiranda pareiga jį perskaičiuoti ir sumokėti pajamų mokestį. Riboto darbingumo asmenims, teisę į didesnius NPD (600 ar 645 eurų) turėjusiems visus 2021 metus, metinis NPD (7 200 ar 7 740 eurų) taikomas, neatsižvelgiant į GMP sumą.

Taikytino metinio NPD, grąžintino ar mokėtino pajamų mokesčio sumas galima apskaičiuoti savarankiškai, pasinaudojus VMI prie FM interneto svetainėje skelbiama metinio NPD skaičiuokle: https://bit.ly/3GQfBus

  • per mokestinį laikotarpį patyrė Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau − GPMĮ) 21 straipsnyje nurodytas išlaidas, t. y. 2021 metais mokėjo:

gyvybės draudimo įmokas pagal gyvybės draudimo sutartį, kurioje nustatyta, kad gyvybės draudimo išmoka išmokama ne tik įvykus draudžiamajam įvykiui, bet ir pasibaigus draudimo sutarties galiojimo terminui ir naudos gavėju draudimo laikotarpio pabaigoje yra:

pats gyventojas,

gyventojo sutuoktinis,

gyventojo nepilnamečiai vaikai (įvaikiai, globotiniai, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje),

iki 18 metų ir vyresni neįgalieji vaikai (įvaikiai, globotiniai, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje, pilnamečiai asmenys, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje), kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis,

iki 18 metų ir vyresni vaikai (įvaikiai, globotiniai, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje, pilnamečiai asmenys, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje), kuriems iki 2005 m. birželio 30 d. buvo nustatyta visiška negalia);

pensijų įmokas į III pakopos pensijų fondus, profesinių pensijų fondų dalyvių asociacijų ir (ar) jiems analogiškų subjektų, veikiančių Europos ekonominės erdvės9 valstybėje, turimus pensijų fondus pagal pensijų kaupimo sutartį, kurioje naudos gavėju kaupimo laikotarpio pabaigoje yra:

pats gyventojas,

gyventojo sutuoktinis,

iki 18 metų ir vyresni neįgalieji vaikai (įvaikiai, globotiniai, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje), kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis,

iki 18 metų ir vyresni vaikai (įvaikiai, globotiniai, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje, pilnamečių asmenų, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje), kuriems iki 2005 m. birželio 30 d. buvo nustatyta visiška negalia);

papildomas kaupiamąsias pensijų įmokas į II pakopos pensijų fondus, profesinių pensijų fondų dalyvių asociacijų ir (ar) jiems analogiškų subjektų, veikiančių EEE valstybėje ar Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) valstybėje narėje, turimus pensijų fondus, kurios mokamos pagal Pensijų kaupimo įstatymo 8 str. 4 dalies nuostatas ir kurios yra didesnės negu 3 proc. gyventojo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos;

už profesinį mokymą pagal formaliojo profesinio mokymo programą, kurią baigus įgyjama atitinkama kvalifikacija, formaliojo profesinio mokymo programos modulį, kurį baigus įgyjama atitinkama kompetencija (kompetencijos), ir (ar) už studijas, kurias baigus įgyjama aukštojo mokslo

Jei už studijas ar profesinį mokymą sumokėta skolintomis lėšomis (tam tikslui paimta iš kredito įstaigos paskola), tai iš metinių pajamų gali būti atimta per mokestinį laikotarpį grąžinta šios paskolos dalis;

palūkanas už vieną iki 2008-12-31 paimtą kreditą (arba jo dalį) vienam gyvenamajam būstui statyti arba jam įsigyti arba už gyvenamojo būsto finansinę nuomą (lizingą);

už savo ar sutuoktinio naudai atliktus pastatų ir kitų statinių apdailos ir bet kokio remonto darbus, suteiktas lengvojo automobilio remonto, nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje), iki 18 metų priežiūros

Bendra visų atimamų išlaidų (t. y. gyvybės draudimo įmokų, įmokų į II ir III pakopos pensijų fondus, palūkanų už kreditą būstui įsigyti ar statyti, sumos už apdailos (remonto) darbus ir auklių paslaugas, už profesinį mokymą ar studijas sumokėtų įmokų) suma negali viršyti 25 procentų apmokestinamųjų pajamų, kurioms taikomas 15, 20 ar 32 procentų pajamų mokesčio tarifas, sumos, apskaičiuotos iš visų mokestiniais metais gautų pajamų atėmus GPMĮ 16 straipsnio 1 dalies 1–5 punktuose nurodytas sumas. Be to, atimamų gyvybės draudimo įmokų ir/ar įmokų į III ir II pakopos pensijų fondus išlaidų suma bet kokiu atveju negali viršyti 1 500 eurų, o išlaidų suma už apdailos (remonto) darbus ir (ar) auklių paslaugas − 2 000 eurų.

permokos vmi

Kaip susigrąžinti pajamų mokesčio permoką?

Pajamų mokesčio permoka apskaičiuojama gyventojo pateiktoje pajamų mokesčio deklaracijoje (GPM311 forma10).

Pajamų mokesčio deklaracijoje turi būti nurodomos visos per 2021 m. mokestinį laikotarpį gyventojo gautos pajamos, išskyrus nurodytas Nedeklaruojamų neapmokestinamųjų pajamų sąraše11.

Patogiausia ir paprasčiausia pajamų mokesčio deklaraciją užpildyti ir pateikti elektroniniu būdu per VMI Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą (adresu https://deklaravimas.vmi.lt/) pasinaudojus vedliu, parengtu pagal klausimų − atsakymų principą.

2021 m. mokestinio laikotarpio deklaracijas reikia pateikti iki šių metų gegužės 2 dienos. Iki š. m. gegužės 2 d. pasirinktą paramos gavėją ar politinę partiją paremti ketinantys gyventojai turi elektroniniu būdu pateikti Prašymą pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms (FR0512 formos 05 versija12).

Asmenys, nuolatiniais Lietuvos gyventojais tapę dėl per dvejus vienas paskui kitą einančius kalendorinius metus Lietuvoje išbūtų 280 dienų ir vienais iš jų − 90 dienų ar daugiau, tų kalendorinių metų, kuriais jie atvyko į Lietuvą, pajamų mokesčio deklaracijas privalo pateikti iki kitų po atvykimo metų gruodžio 31 dienos, 2021 m. atvykusieji į Lietuvą 2021 m. − iki 2022 m. gruodžio 31 dienos.

Pajamų mokesčio permoka, apskaičiuota gyventojo iki š. m. gegužės 2 d. pateiktoje pajamų mokesčio deklaracijoje, grąžinama iki 2022 m. liepos 31 d., o pagal pateiktą po š. m. gegužės 3 d.,

− per 90 dienų po jos gavimo VMI dienos.

Gyventojas, nepasinaudojęs mokesčio lengvatomis 2020 m. ar ankstesniais metais, gali jomis pasinaudoti, šiemet pateikdamas ar patikslindamas 2020 m., 2019 m., 2018 m. ar 2017 m. mokestinio laikotarpio pajamų mokesčio deklaracijas.


Taip pat skaitykite:

Suteikiame jums galimybę įvertinti mūsų turinį. Spustelėkite ant žvaigždės, kad įvertintumėte!

Mindaugas Bružas

KAIPKADA.LT naujienų, straipsnių, patarimų autorius. Turite klausimų ar pastabų? Susisiekite: el. p. redakcija@kaipkada.lt

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Back to top button