Gyvūnai / Gamta

Žvejybos taisyklės 2021

Žvejybos taisyklės 2021 metais. Taisyklės skelbiamos „e-tar“ portale. Šios žvejybos taisyklės galioja nuo 2013 metų sausio 13 d. Kai kurie papunkčiai yra papildyti. Žemiau rasite žvejybos taisykles.

MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE TAISYKLĖS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato
mėgėjų žvejybos objektus, įrankius, būdus, režimą, mėgėjų žvejybos
organizavimo tvarką, reglamentuoja kitą su mėgėjų žvejyba vidaus vandenyse
susijusią veiklą.

2. Taisyklės netaikomos mėgėjų žvejybai Baltijos jūroje ir privačiuose
dirbtiniuose vandens telkiniuose.

3. Vykdant limituotą žvejybą Taisyklės taikomos tiek, kiek tai nurodyta
limituotą žvejybą reglamentuojančiuose teisės aktuose. Kai siekiama
pagerinti vandens telkinių ekologinę būklę, įgyvendinant Vandenų srities
plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų planą, patvirtintą
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro 2017 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1-375/3D-312 „Dėl Vandenų
srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano
patvirtinimo“, Taisyklės žvejybai taikomos tiek, kiek tai nurodyta
Taisyklių 7 priede.

II SKYRIUS

SĄVOKOS

4. Taisyklėse naudojamos sąvokos:

4.1. bučiukas vėžiams gaudyti – ne ilgesnė kaip 100 cm, ne
platesnė kaip 50 cm ir ne aukštesnė kaip 50 cm arba ne didesnio kaip 100 cm
pagrindo skersmens ir ne aukštesnė kaip 50 cm gaudyklė;

4.2. viena žvejyba – mėgėjų žvejyba ar limituota žvejyba
nuo asmens atvykimo į žvejybą iki žvejybos pabaigos;

4.3. žvejo mėgėjo bilietas – mėgėjų žvejybos leidimas,
kuriuo fiziniam asmeniui suteikiama teisė žvejoti valstybiniuose
žuvininkystės vandens telkiniuose, kurie nenaudojami kaip žvejybos plotai
ir kuriuose mėgėjų žvejyba nedraudžiama pagal mėgėjų žvejybą
reglamentuojančius teisės aktus ir tokiai žvejybai nereikalinga žvejo
mėgėjo kortelė;

4.4. žvejo mėgėjo kortelė – mėgėjų žvejybos leidimas,
kuriuo suteikiama teisė žvejoti jame nurodytame valstybiniame vandens
telkinyje, kuriame vykdoma limituota žvejyba.

4.5. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos
apibrėžtos Lietuvos Respublikos mėgėjų žvejybos įstatyme, Lietuvos
Respublikos žuvininkystės įstatyme, Lietuvos Respublikos vandens įstatyme
ir kituose mėgėjų žvejybą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

III SKYRIUS

MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS REŽIMAS

5. Vienu metu galima naudoti ne daugiau kaip 5 bučiukus ar samtelius
vėžiams gaudyti ir 4 kitus mėgėjų žvejybos įrankius, iš jų
ne daugiau kaip 2 įrankius (Kuršių mariose – 3 įrankius), kuriais žvejojama
masalui naudojant žuvelę ar jos gabalėlį. Žvejodamas iš vandens transporto
priemonės, vienas žvejys vienu metu gali naudoti ne daugiau kaip 2
meškeres, išskyrus atvejus, kai žvejojama iš inkaru ar kitomis priemonėmis
sustabdytos vandens transporto priemonės. Bendras vienu metu naudojamų
kabliukų skaičius negali viršyti 6 vienetų, išskyrus stintų ir seliavų
žvejybą, kur bendras kabliukų skaičius gali būti 12 vienetų. Gaudant
stintas ne nuo ledo, visos sugautos kitų rūšių žuvys, išskyrus plekšnes, nedelsiant paleidžiamos į tą patį vandens telkinį.
Dvišakis ar trišakis kabliukas laikomas vienu. Rainuotųjų ir žymėtųjų vėžių
gaudymui bučiukų ir samtelių kiekis neribojamas, šiuos vėžius taip pat
leidžiama gaudyti rankomis ir graibštais, tačiau tokios žvejybos metu visi
sugauti plačiažnypliai, siauražnypliai vėžiai ar žuvys turi būti nedelsiant
paleisti į tą patį vandens telkinį.

6. Vienos žvejybos metu leidžiama sugauti 1 šamą, ne daugiau kaip 2
vienetus salačių, ūsorių, 3 vienetus lydekų, sterkų, ungurių, margųjų
upėtakių, kiršlių, ne daugiau kaip 5 vienetus vėgėlių, šapalų, meknių
(bendras šiame punkte nurodytų žuvų kiekis negali viršyti 5 vienetų), ne
daugiau kaip 50 vienetų siauražnyplių vėžių (išskyrus rainuotuosius ir
žymėtuosius vėžius, kurių sugavimo kiekis ir dydis neribojamas). Vienos
žvejybos metu sugautų žuvų bendras svoris negali viršyti 5 kg, o Kuršių
mariose – 7 kg, neskaitant stintų, kurių leidžiamas sugauti kiekis
neribojamas, paskutinės sugautos žuvies svorio ir išskyrus atvejus, kai
vienos žuvies svoris didesnis už šiame punkte nustatytą normą. Kiekvienas
asmuo, užsiimantis mėgėjų žvejyba, savo sugautą laimikį privalo laikyti
atskirai nuo kitų asmenų laimikio, į laimikį neįskaitomos žuvys, įrašytos į
Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1-433 „Dėl Invazinių
Lietuvoje rūšių sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Invazinių rūšių sąrašas), ir
žuvys, kurios sugautos gyvybingos nedelsiant paleidžiamos atgal į vandens
telkinį. Žuvys, laikomos tinklelyje ar kitais būdais apribojant jų laisvą
judėjimą vandens telkinyje, įskaitomos į laimikį. Už visas laimikyje
esančias žuvis, sugautas pažeidžiant mėgėjų žvejybą reglamentuojančius
teisės aktus, nepriklausomai nuo jų gyvybingumo, skaičiuojama padaryta žuvų
ištekliams žala.

7. Leidžiama gaudyti masalui žuveles ir uodo trūklio lervas vienu tinkliniu
samteliu masalui gaudyti, kurio skersmuo ne didesnis kaip 1 metras, tinklo
akutės – ne didesnės kaip 10 mm. Uodo trūklio lervas leidžiama gaudyti ir
kitokiu įrankiu, į kurį negali pakliūti žuvys ar vėžiai.
Vienos žvejybos metu vienam žvejui leidžiama sugauti ne daugiau kaip 30
vienetų karosų, kuojų, ešerių ir kitų rūšių žuvų jauniklių, išskyrus
plėšriąsias žuvis, Taisyklių 11.1–11.3 papunkčiuose išvardintas žuvis, į
Globojamų žuvų ir vėžių rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 1999 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 84 „Dėl globojamų žuvų ir
vėžių rūšių sąrašo“, įrašytas žuvis. Mažesniuose kaip 100 ha vandens
telkiniuose, kurie naudojami kaip žvejybos plotai, uodo trūklio lervas
leidžiama gaudyti tik sutikus žvejybos ploto naudotojui, turint jo išduotą
mėgėjų žvejybos leidimą, kuriame nurodyta teisė gaudyti uodo trūklio
lervas.

8. Mėgėjų žvejybos varžybų metu gali būti nesilaikoma Taisyklių 6 punkte
nurodytų apribojimų (jei po varžybų kiekvienas žvejys atgal į tą patį
vandens telkinį paleidžia žuvis, viršijančias vienos žvejybos metu
leidžiamą sugauti žuvų kiekį) gavus suderinimą raštu iš:

8.1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau –
AAD) – valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos neišduoti leidimai
naudoti žvejybos plotą;

8.2. žvejybos ploto naudotojo – valstybiniuose vandens telkiniuose, į
kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą. Žvejybos ploto naudotojas
žvejybos sąlygas turi suderinti su AAD;

8.3. valstybinio parko direkcijos (papildomai), jeigu vandens telkinys yra
valstybinio parko teritorijoje.

9. Draudžiama veikla:

9.1. žvejoti naudojant elektros energiją, nuodingąsias ar sprogstamąsias
medžiagas, šaunamuosius ar pneumatinius ginklus (išskyrus povandeninės
žūklės šautuvus), akvalangus bei kitus autonominius kvėpavimo prietaisus,
šaudyti žuvis povandeninei žūklei skirtais šautuvais iš valties, braidant
ar vaikštant pakrantėmis, žvejoti duriamuoju, užkabinamuoju (kai žuvis
gaudoma ar sugaunama kabliuku ar kabliu už bet kurios kūno dalies, išskyrus
galvą), smogiamuoju būdu, du ir daugiau kartų viršijant leidžiamą naudoti
žvejybos įrankių ar kabliukų skaičių, naudojant ne mėgėjų žvejybos įrankius
ar juos išimant iš vandens telkinių, nesilaikant 9.3 papunkčio reikalavimų,
vietose, kuriose žvejoti draudžiama ar tuo metu draudžiama, įrankiais ar
masalais, kuriais tuo metu toje vietoje žvejoti draudžiama ar nustatyta
tvarka neįgijus teisės žvejoti tokiais įrankiais ir masalais, pažeidžiant
Taisyklių 11.1, 11.2 ir 11.4 papunkčių reikalavimus, žvejoti kiršlius,
marguosius upėtakius, šlakius, lašišas natūralios kilmės masalais,
bučiukais ar samteliais vėžiams gaudyti kitų rūšių žuvis nei
siauražnypliai, žymėtieji ir rainuotieji vėžiai (toliau – draudžiami
žvejybos būdai);

9.2. laikyti ar gabenti žeberklus, ūdas ir ne mėgėjų žvejybos įrankius
(toliau – draudžiami žvejybos įrankiai), išskyrus atvejus, kai šie įrankiai
teisės aktų nustatyta tvarka naudojami verslinei ar specialiajai žvejybai
ar mokslo ir mokymo tikslais;

9.3. išimti iš vandens telkinių ūdas, tinklinius ne mėgėjų žvejybos
įrankius ir žuvis iš jų. Asmenys, pastebėję vandens telkinyje nepažymėtus,
kaip nustatyta Žvejybos įrankių ženklinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. D1-383 „Dėl
Plombos aprašymo patvirtinimo bei Žvejybos įrankių ženklinimo tvarkos
nustatymo“ (toliau – Žvejybos įrankių ženklinimo taisyklės), draudžiamus
žvejybos įrankius, neišimdami jų iš vandens, privalo pranešti apie tai AAD
telefonu 8(5) 273 2995 arba bendruoju pagalbos centro numeriu 112;

9.4. naudoti masalui gyvūnus, įrašytus į Invazinių rūšių sąrašą, ir
Taisyklių 11.1–11.3 papunkčiuose išvardintas žuvis;

9.5. vykdyti povandeninę žūklę neturint žūklės vietoje
ryškiai matomo plūduro, naudoti kitų nei unguriai žuvų povandeninei žūklei
dvišakius ar daugiašakius strėlių antgalius;

9.6. būti vandens telkiniuose ar arčiau kaip 25 m nuo jų su mėgėjų žvejybos
įrankiais, jei tuose vandens telkiniuose žvejyba draudžiama ar tuo metu
draudžiama, ar neturint mėgėjų žvejybos leidimo, suteikiančio teisę žvejoti
tame vandens telkinyje ar nemokamos žvejybos teisės, taip pat būti su
povandeninei žūklei skirtais šautuvais vandens telkiniuose ar arčiau kaip
25 m nuo jų, jei tuose vandens telkiniuose povandeninė žūklė neleidžiama;

9.7. prekiauti mėgėjų žvejybos būdu sužvejotomis žuvimis ir iš jų
pagamintais produktais;

9.8. būti vandens telkiniuose ant ledo, kai dėl ledo būklės kyla pavojus
žmonių gyvybei ar sveikatai, susidarius plonai ledo dangai ar Lietuvos
hidrometeorologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos paskelbus apie ledo
būklę, kuri gali kelti pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai.

10. Draudžiama žvejoti:

10.1. be mėgėjų žvejybos leidimo, suteikiančio teisę žvejoti tame vandens
telkinyje, išskyrus asmenis, turinčius nemokamą žvejybos teisę. Vasario 16
d., kovo 11 d., liepos 6 d. ir rugpjūčio 15 d. visuose valstybiniuose
vandens telkiniuose, kuriuose mėgėjų žvejyba nedraudžiama ir kuriuose
neorganizuojama limituota žvejyba, ir Nemuno deltos regioninio parko
vandens telkiniuose, kuriuose mėgėjų žvejyba nedraudžiama, visi asmenys
turi teisę žvejoti nemokamai;

10.2. draudžiamais žvejybos įrankiais ar būdais;

10.3. naudojant prie mėgėjų žvejybos įrankių pritvirtintas ilgesnes kaip 20
cm gumas;

10.4. siauražnyplius vėžius kitais žvejybos įrankiais ar būdais, nei
bučiukais ir samteliais vėžiams gaudyti. Šiais įrankiais sugautos visų
rūšių žuvys turi būti nedelsiant paleistos atgal į tą patį vandens telkinį;

10.5. salačius naudojant daugiau kaip du masalus;

10.6. arčiau kaip 10 m atstumu nuo Žvejybos įrankių ženklinimo taisyklėmis
nustatyta tvarka pažymėtų tinklinių ne mėgėjų žvejybos įrankių;

10.7. žuvų praplaukimo takuose (specialiuose įrenginiuose žuvims migruoti
per užtvanką) ir arčiau kaip 100 m žemiau tvenkinių vandens nuleistuvų
(užtvankų), išskyrus vėžių, įrašytų į Invazinių rūšių sąrašą, gaudymą;

10.8. ant ledo neturint priemonių, kuriomis pasinaudojus būtų galima įlūžus
išlipti ant ledo – dviejų lanksčia jungtimi sujungtų smaigų;

10.9. nuo balandžio 20 d. iki gegužės 20 d. 400 m zonoje apie Dabintos
pusiasalį Kauno mariose;

10.10. nuo gruodžio 15 d. iki sausio 15 d. Nemuno upėje nuo Gėgės upės
žiočių iki Jurbarko tilto ir Nevėžio upėje nuo žiočių iki Babtų tilto
tamsiuoju paros metu nuo saulės laidos iki patekėjimo (vadovaujantis
įrašais kalendoriuje);

10.11. ištisus metus Taisyklių 1 priede išvardintuose vandens telkiniuose;

10.12. nuo rugsėjo 16 d. iki spalio 15 d. taisyklių 5 priede nurodytuose
upių ruožuose;

10.13. nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. Taisyklių 2 priede išvardintose
upėse;

10.14. nuo rugsėjo 16 d. iki spalio 15 d. be žvejo mėgėjo kortelių ar
neturint nemokamos žvejybos teisės Taisyklių 3 priede nurodytuose upių
ruožuose, išskyrus rainuotųjų ir žymėtųjų vėžių gaudymą bučiukais ir
samteliais vėžiams gaudyti;

10.15. nuo spalio 16 d. iki gruodžio 25 d. Taisyklių 4 priede nurodytuose
upių ruožuose;

10.16. nuo rugsėjo 16 d. iki spalio 15 d. praėjus daugiau kaip valandai po
saulės laidos ar likus daugiau kaip valandai iki saulės patekėjimo (pagal
kalendoriuje nurodytą laiką) (pagal kalendoriuje nurodytą laiką) Taisyklių
3 priede nurodytuose upių ruožuose;

10.17. nuo liepos 1 d. iki gruodžio 1 d. taisyklių 6 priede nurodytuose
upių ruožuose;

10.18. nuo rugsėjo 16 d. iki gruodžio 25 d. Neryje nuo Žirmūnų tilto iki
Valakupių tilto Vilniaus mieste naudojant dirbtinius masalus ar žuvelę;

10.19. nuo sausio 1 d. iki balandžio 20 d. žvejoti masalui naudojant žuvelę
(išskyrus žvejybą Kuršių mariose ir žvejybą žuvies gabalėliu);

10.20. nuo spalio 16 d. iki gruodžio 25 d. Šventosios upėje nuo Dagios
žiočių iki Kavarsko užtvankos naudojant dirbtinius masalus ar žuvelę;

10.21. tvenkiniuose jų vandens išleidimo metu, kai numatyta visiškai
išleisti vandenį;

10.22. Vilnios upėje nuo žiočių iki Rokantiškių užtvankos natūralios kilmės
masalais (išskyrus rainuotųjų ir žymėtųjų vėžių gaudymą bučiukais ir
samteliais vėžiams gaudyti) ir naudojant daugiau kaip vieną vienšakį
kabliuką;

10.23. Neryje nuo saulės laidos iki patekėjimo (pagal
kalendoriuje nurodytą laiką) nuo kovo 20 d. iki balandžio 20 d.

11. Draudžiama gaudyti:

11.1. šių rūšių žuvis:

11.1.1. skersnukius (Chondrostoma nasus);

11.1.2. vijūnus (Misgurnus fossilis);

11.1.3. jūrines nėges (Petromyzon marinus);

11.1.4. mažąsias nėges (Lampetra planeri);

11.1.5. nėgių vingilius;

11.1.6. aštriašnipius eršketus (Acipenser oxyrinchus);

11.1.7. sterles (Acipencer ruthenus);

11.1.8. kitus vandenyje gyvenančius, į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų,
augalų ir grybų rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 504 „Dėl Lietuvos Respublikos
saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašo patvirtinimo“ (toliau –
Saugomų gyvūnų sąrašas), įrašytus gyvūnus, jei jų žvejybai neišduotos žvejo
mėgėjo kortelės;

11.2. be žvejo mėgėjo kortelių šias žuvis ir vėžius:

11.2.1. lašišas (Salmo salar);

11.2.2. šlakius (Salmo trutta trutta);

11.2.3. sykus (Coregonus lavaretus);

11.2.4. upines nėges (Lampetra fluviatilis);

11.2.5. plačiažnyplius vėžius (Astacus astacus);

11.3. mažesnes nei šių dydžių žuvis ir vėžius (žuvys matuojamos nuo snukio
pradžios iki uodegos peleko galo, vėžiai – nuo galvos smaigalio pradžios
iki ištiestos uodegos plokštelės galo):

11.3.1. šamus (Silurus glanis) 75 cm;

11.3.2. lašišas (Salmo salar) 65 cm;

11.3.3. šlakius (Salmo trutta trutta) 65 cm;

11.3.4. salačius (Aspius aspius) 55 cm;

11.3.5. vėgėles (Lota lota) 45 cm;

11.3.6. ūsorius (Barbus barbus) 45 cm;

11.3.7. sterkus (Sander lucioperca) 45 cm;

11.3.8. lydekas (Esox lucius) 50 cm;

11.3.9. kiršlius (Thymallus thymallus) 30 cm;

11.3.10. marguosius upėtakius (Salmo trutta fario) 30 cm;

11.3.11. šapalus (Leuciscus cephalus) 30 cm;

11.3.12. meknes (Leuciscus idus) 30 cm;

11.3.13. lynus (Tinca tinca) 25 cm;

11.3.14. karpius (Cyprinus carpio) 40 cm;

11.3.15. baltuosius amūrus (Ctenopharyngodon idella) 40 cm;

11.3.16. marguosius plačiakakčius (Artistichtys nobilis) 40 cm;

11.3.17. siauražnyplius vėžius (Astacus leptodactylus) 10 cm.

11.4. nurodytais laikotarpiais šias žuvis ir vėžius:

11.4.1. lydekas (Esox lucius) nuo vasario 1 d. iki balandžio 20
d.;

11.4.2. sterkus (Sander lucioperca) nuo kovo 1 d. iki gegužės 20
d.;

11.4.3. salačius (Aspius aspius) nuo balandžio 1 d. iki gegužės 15
d.;

11.4.4. kiršlius (Thymallus thymallus) nuo kovo 1 d. iki gegužės
15 d.;

11.4.5. marguosius upėtakius (Salmo trutta fario) nuo spalio 1 d.
iki gruodžio 31 d.;

11.4.6. sykus (Coregonus lavaretus) nuo spalio 1 d. iki gruodžio
31 d.;

11.4.7. vėgėles (Lota lota) nuo gruodžio 15 d. iki sausio 15 d.;

11.4.8. žiobrius (Vimba vimba) nuo gegužės 15 d. iki birželio 15
d.;

11.4.9. siauražnyplius vėžius nuo spalio 15 d. iki liepos 15 d;

11.4.10. karšius (Abramis brama) nuo balandžio 20 d. iki gegužės
20 d. Nemuno deltos regioninio parko teritorijoje esančiuose vandens
telkiniuose (išskyrus karšių žvejybą polderiuose);

11.4.11. šamus (Silurus glanis) nuo lapkričio 1 d. iki
balandžio 1 d.

12. Pagautos žuvys ir vėžiai, mažesni negu nustatyta 11 punkte, ir žuvys,
kurias draudžiama gaudyti ar tuo metu draudžiama gaudyti, turi būti tuoj
pat paleidžiamos atgal į tą patį vandens telkinį.

13. Vilnios upėje nuo žiočių iki Rokantiškių užtvankos ir Žeimenoje nuo
žiočių iki Lakajos žiočių privaloma paleisti visus sugautus kiršlius,
marguosius upėtakius, lašišas ir šlakius.

131. Šešupės upėje tarp užtvankų Marijampolės m. Marių g. ir
Užtvankos g. privaloma paleisti visus sugautus vaivorykštinius upėtakius.

132. Žuvinto biosferos rezervate:

132.1. draudžiama žvejoti Žuvinto ežere;

132.2. Žaltyčio botaniniame-zoologiniame draustinyje leidžiama
žvejoti tik ant ledo ir biosferos rezervato planavimo schemoje (tvarkymo
plane) nustatytose vietose nuo kranto;

132.3. Žaltyčio ir Amalvo botaniniuose-zoologiniuose
draustiniuose draudžiama žvejoti masalui naudojant žuvelę, privaloma
paleisti visas sugautas lydekas. Žvejojant ant ledo leidžiama per vieną
žvejybą sugauti 1 lydeką.

14. Visi 10 ir 11 punktuose nurodyti draudimai galioja ir pirmąją, ir
paskutiniąją nurodyto termino dieną. Kai pirmoji draudimo diena yra
savaitgalis ar valstybinė šventė, draudimas įsigalioja kitą dieną po
savaitgalio ar valstybinės šventės. Draudimas negalioja paskutiniąją
draudimo dieną, jei ji yra savaitgalis ar valstybinė šventė.

15. Draudžiama vykdyti povandeninę žvejybą visuose valstybiniuose vandens
telkiniuose, išskyrus:

15.1. limituotą žvejybą šiuose vandens telkiniuose:

Eil. Nr.

Vandens telkinio pavadinimas

Savivaldybė

Plotas, ha

Pastabos

1.

Alaušas

Utenos

1071,8

2.

Asveja

Molėtų

Švenčionių

982,2

Povandeninė žūklė leidžiama ežero dalyje nuo Dubingių tilto
iki Žingių tilto

3.

Didžiulis (Daugų)

Alytaus

912,7

4.

Drūkšiai

Ignalinos

Zarasų

4622,2

Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje ežero dalyje

5.

Siesartis

Molėtų

503,6

6.

Vištytis

Vilkaviškio

Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje ežero dalyje

7.

Elektrėnų tvenkinys

Elektrėnų

1389,6

15.2. Taisyklių 16 punkte nurodytus atvejus.

16. Žvejybos plotų naudotojai vandens telkiniuose, į kuriuos jiems išduoti
leidimai naudoti žvejybos plotą, gali leisti povandeninę žūklę, tai įrašę į
mėgėjų žvejybos leidimo sąlygas, jei šie valstybiniai vandens telkiniai
nepatenka į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais patvirtintuose
valstybinių parkų ir jų zonų ribų planuose nustatytas rekreacinio funkcinio
prioriteto zonas.

IV SKYRIUS

MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS REŽIMAS PRIVAČIUOSE VANDENS TELKINIUOSE

17. Privačiuose vandens telkiniuose žvejojama Taisyklių leidžiamais arba
nustatytu metu leidžiamais naudoti žvejybos įrankiais, būdais ir masalais,
neviršijant nustatyto leistino naudoti įrankių kiekio, nustatytu metu
Taisyklėse nedraudžiamų gaudyti rūšių žuvis. Žvejyba leidžiama tik šviesiu
paros metu (nuo saulės patekėjimo iki nusileidimo), išskyrus atvejus, kai
vandens telkinio savininkas leidžia žvejoti jam nuosavybės teise
priklausančiame vandens telkinyje tamsiu paros metu, tai nurodydamas mėgėjų
žvejybos leidime. Invazinių rūšių sąraše esančių rūšių žuvų žvejybai
draudimo laikotarpis netaikomas, tačiau tokios žvejybos metu sugautos visos
kitos žuvys turi būti nedelsiant paleistos į tą patį vandens telkinį.
Draudžiama gaudyti žuvų rūšis, įrašytas į Saugomų gyvūnų sąrašą.
Atsitiktinai sugavus į Saugomų gyvūnų sąrašą įrašytas žuvis, jos turi būti
nedelsiant paleidžiamos atgal į tą patį vandens telkinį.

18. Limituota žvejyba privačiame vandens telkinyje organizuojama
vadovaujantis Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo,
limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo
ir atšaukimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1128 „Dėl Limituotos
žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos
reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“.

19. Vandens telkiniuose, kurie bendrosios dalinės nuosavybės teise
priklauso valstybei ir ūkio subjektams, žvejojama laikantis Taisyklėse
nustatytų žvejybos valstybiniuose vandens telkiniuose reikalavimų.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. Asmenys, užsiimantys mėgėjų žvejyba, privalo:

20.1. žvejodami turėti ir pareikalavus aplinkos apsaugos valstybinės
kontrolės pareigūnams, neetatiniams aplinkos apsaugos inspektoriams,
kitiems pareigūnams, kurie pagal įstatymų suteiktas galias turi teisę
vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, pateikti mėgėjų žvejybos
leidimą (elektroninio mėgėjų žvejybos leidimo numerį), suteikiantį teisę
žvejoti tame vandens telkinyje, ir dokumentą, leidžiantį nustatyti asmens
tapatybę, arba nemokamą žvejybos teisę patvirtinantį dokumentą;

20.2. užtikrinti švarą žvejybos vietoje (išskyrus, kai žvejojama nuolat
keičiant žvejybos vietą, vykdant povandeninę žvejybą arba žvejojant iš
vandens transporto priemonės):

20.2.1. prieš pradėdami žvejybą ir žvejybos metu visas komunalines
atliekas, esančias 5 m spinduliu nuo žvejybos vietos, surinkti į maišus ar
kitą tarą;

20.2.2. pasibaigus žvejybai, surinktas komunalines atliekas išvežti į
komunalinių atliekų surinkimo konteinerius;

20.3. sugavus ar radus ženklintas žuvis, apie tai pranešti AAD arba
Žuvininkystės tarnybai prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos.
Pranešime nurodoma žuvies sugavimo vieta, data, laikas, žvejybos įrankiai
ir masalai, kuriais sugauta žuvis, ženklo numeris. Jei žuvis nepaleista
atgal į vandens telkinį, nurodomas žuvies svoris, ilgis (L) (nuo snukio
pradžios iki uodegos galo), lytis ir pridedamas ženklas. Taip pat nurodoma
kita informacija (pastebėti mechaniniai pažeidimai, ligų požymiai,
parazitai ar kt.).

21. Asmenys, pažeidę Taisykles, privalo atlyginti žalą žuvų ištekliams,
apskaičiuotą vadovaujantis Vidaus vandenyse padarytos žalos žuvų ištekliams
apskaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2017 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. D1-27 „Dėl Vidaus vandenyse
padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

22. Jei prie mėgėjų žvejybos įrankių nėra savininko ar naudotojo, įrankius
iki jų savininko ar naudotojo išaiškinimo gali paimti aplinkos apsaugos
valstybinės kontrolės pareigūnai ar kiti įstatymų įgalioti pareigūnai.

VANDENS TELKINIAI, KURIUOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBA UŽDRAUSTA

Eil. Nr.

Vandens telkinio pavadinimas

1.

Jūra nuo Tauragės miesto vandenvietės užtvankos iki
Tauragės Versmės gimnazijos ir 500 m žemyn
nuo Balskų užtvankos

2.

Nemunas nuo Kauno HE užtvankos iki 500 m žemiau Kauno HE
užtvankos

3.

Šventoji nuo tilto kelyje Kavarskas–Kurkliai iki Kavarsko
užtvankos ir nuo tilto Anykščiuose A. Vienuolio g. iki
Anykščių užtvankos

4.

Krokų lankos botaninis–zoologinis draustinis

5.

Kuršių marios tarp Atmatos ir Skirvytės upių mažesniu kaip
1 km atstumu nuo kranto ir Kniaupo įlanka

6.

Valstybiniuose gamtiniuose rezervatuose, biosferos
rezervatų ir valstybinių parkų gamtiniuose rezervatuose
esantys vandens telkiniai, jei juose neorganizuota
limituota žvejyba

7.

Valstybiniai akvakultūros tvenkiniai


UPĖS, KURIOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBA UŽDRAUSTA NUO SPALIO 1 D. IKI GRUODŽIO 31 D.

Eil. Nr.

Upė

Vyresnysis vandentakis

Baseinas

1.

Avirė Nemunas Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

2.

Bilsinyčia Nemunas Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

3.

Dievogala Nemunas Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

4.

Gauja Nemunas Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

5.

Karklė Nemunas Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

6.

Kerupė Dievogala Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

7.

Lapainia (kelias Nr. 129–žiotys) Nemunas Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

8.

Mara Nemunas Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

9.

Medukštėlė Nemunas Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

10.

Merkys (aukščiau Ožkelaičių tilto) Nemunas Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

11.

Ova Nemunas Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

12.

Ratnyčia Nemunas Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

13.

Rėvuona Nemunas Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

14.

Samė Verknė Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

15.

Skirpstauja Nemunas Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

16.

Strūzda Verknė Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

17.

Šustis Nemunas Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

18.

Šyša (aukščiau Katyčių) Nemunas Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

19.

Verknė (Aukštadvario HE–Gripiškės) Nemunas Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

20.

Viešvilė Nemunas Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

21.

Žvirgždė Karklė Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

22.

Beržūna Šalčia Merkio

23.

Beržupis Merkys Merkio

24.

Cirvija Merkys Merkio

25.

Derežna Merkys Merkio

26.

Derežnytė Merkys Merkio

27.

Duobupis D Merkys Merkio

28.

Geluža Merkys Merkio

29.

Graužupis Merkys Merkio

30.

Grūda Merkys Merkio

31.

Lukna Merkys Merkio

32.

Maltupis Šalčia Merkio

33.

Mažoji Kena Merkys Merkio

34.

Nedzingė Merkys Merkio

35.

Pasgrinda Verseka Merkio

36.

Skroblus Merkys Merkio

37.

Spengla Merkys Merkio

38.

Taurupis Verseka Merkio

39.

Turė Merkys Merkio

40.

Ūla Merkys Merkio

41.

Uosupis Ūla Merkio

42.

Vardauka Merkys Merkio

43.

Verseka Merkys Merkio

44.

Bezdonė Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

45.

Bražuolė Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

46.

Dūkšta Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

47.

Juodė Vokė Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

48.

Kamaja Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

49.

Kena Vilnia Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

50.

Laukysta Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

51.

Lokys Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

52.

Lomena Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

53.

Manierka Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

54.

Mozūriškanka Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

55.

Musė Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

56.

Nemenčia Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

57.

Riešė Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

58.

Rudamina Vokė Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

59.

Saidė Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

60.

Strūna Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

61.

Strūna Strečia Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

62.

Šešuva Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

63.

Taurija Vilnia Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

64.

Veršupis Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

65.

Vokė (Mūrinė Vokė–žiotys) Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

66.

Žalesa Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

67.

Žiežmara Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

68.

Jusinė Žeimena Žeimenos

69.

Lakaja (Lakajos ež.–žiotys) Žeimena Žeimenos

70.

Luknelė Žeimena Žeimenos

71.

Mera Žeimena Žeimenos

72.

Peršokšna Lakaja Žeimenos

73.

Petruškė Žeimena Žeimenos

74.

Saria Žeimena Žeimenos

75.

Skerdiksna Žeimena Žeimenos

76.

Skirda Žeimena Žeimenos

77.

Armona (Dovydiškių užtv.–žiotys) Šventoji Šventosios

78.

Grabuosta Siesartis Šventosios

79.

Nevėža Virinta Šventosios

80.

Pelyša Šventoji Šventosios

81.

Siesartis (Želvos–Balninkų tiltas–Cesarkos malūnas) Šventoji Šventosios

82.

Storė Šventoji Šventosios

83.

Taurožė Šventoji Šventosios

84.

Virinta Šventoji Šventosios

85.

Želva Siesartis Šventosios

86.

Dratvinys Dubysa Dubysos

87.

Gynėvė Dubysa Dubysos

88.

Kirkšnovė Dubysa Dubysos

881.

Kražantė (Kelmės miesto I tvenkinys – žiotys) Dubysa Dubysos

89.

Lapišė Dubysa Dubysos

90.

Luknė Dubysa Dubysos

91.

Mūkė Dubysa Dubysos

92.

Šventupis Dubysa Dubysos

93.

Agluona Šešuvis Jūros

94.

Aitra Jūra Jūros

95.

Akmena Jūra Jūros

96.

Ančia Šešuvis Jūros

97.

Apusinas Šešuvis Jūros

98.

Balčia Šešuvis Jūros

99.

Bebirva Šaltuona Jūros

100.

Bremena Akmena Jūros

101.

Egluona Agluona Jūros

102.

Ežeruona Jūra Jūros

103.

Giluvė Jūra Jūros

104.

Irtuona Ežeruona Jūros

105.

Ižnė Akmena Jūros

106.

Lokysta Jūra Jūros

107.

Šaltuona Šešuvis Jūros

108.

Šešuvis Jūra Jūros

109.

Šunija Jūra Jūros

110.

Trišiūkštė Šešuvis Jūros

111.

Upyna Šešuvis Jūros

112.

Upynikė Trišiūkštė Jūros

113.

Vėžus Jūra Jūros

114.

Agluona Minija Minijos

115.

Aisė Veiviržas Minijos

116.

Alantas Minija Minijos

117.

Ašva Veiviržas Minijos

118.

Babrungas Minija Minijos

119.

Blendžiava Salantas Minijos

120.

Didžioji Sruoja Minija Minijos

121.

Dirsteika Veiviržas Minijos

122.

Gerdaujė Minija Minijos

123.

Graumena Šalpė Minijos

124.

Judrė Graumena Minijos

125.

Kapupis Sausdravas Minijos

126.

Karkluoja Alantas Minijos

127.

Lukna Minija Minijos

128.

Minija (Didovo ež.–Salanto žiotys) Nemunas Nemuno

129.

Mišupė Minija Minijos

130.

Pala Minija Minijos

131.

Salantas Minija Minijos

132.

Šalpė Veiviržas Minijos

133.

Sausdravas Minija Minijos

134.

Šilupis Sausdravas Minijos

135.

Skinija Minija Minijos

136.

Šlužmė Veiviržas Minijos

137.

Šviekšnelė Ašva Minijos

138.

Trumpė Želsva Minijos

139.

Upita Šlužmė Minijos

140.

Veiviržas (kelio Veiviržėnai–Švėkšna tiltas–ištakos) Minija Minijos

141.

Vieštovė Minija Minijos

142.

Žvelesys Ašva Minijos

143.

Žvelsa Minija Minijos

144.

Apšė Bartuva Lietuvos pajūrio upių

145.

Babrūnė Akmena Danė Lietuvos pajūrio upių

146.

Bonalė Akmena Danė Lietuvos pajūrio upių

147.

Darba Žyba Lietuvos pajūrio upių

148.

Degalas Akmena Danė Lietuvos pajūrio upių

149.

Juodupis Šventoji Lietuvos pajūrio upių

150.

Kaltis Apšė Lietuvos pajūrio upių

151.

Kulšė Šventoji Lietuvos pajūrio upių

152.

Luknė Šventoji Lietuvos pajūrio upių

153.

Luoba Bartuva Lietuvos pajūrio upių

154.

Ringelis Akmena Danė Lietuvos pajūrio upių

155.

Sartis Apšė Lietuvos pajūrio upių

156.

Šata Bartuva Lietuvos pajūrio upių

157.

Smeltalė Kuršių marios Lietuvos pajūrio upių

158.

Žyba Šventoji Lietuvos pajūrio upių

159.

Lūšė Venta Ventos

160.

Šerkšnė Venta Ventos

161.

Višetė Venta Ventos


UPIŲ RUOŽAI, KURIUOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBA NUO RUGSĖJO 16 D. IKI SPALIO 15 D.
DRAUDŽIAMA NETURINT ŽVEJO MĖGĖJO KORTELIŲ AR NEMOKAMOS ŽVEJYBOS TEISĖS

Eil.

Nr.

Vandens telkinys

Žvejybos vietos

1.

Neris nuo Jonavos J. Ralio g. tilto iki Karaliaus Mindaugo tilto
Vilniuje ir nuo Valakupių tilto iki Lietuvos ir
Baltarusijos valstybinės sienos

2.

Žeimena nuo žiočių iki Lakajos žiočių

3.

Vilnia nuo žiočių iki Kenos žiočių

4.

Šventoji nuo žiočių iki Dagios žiočių ir nuo Kavarsko užtvankos iki
tilto Anykščiuose A. Vienuolio g., išskyrus Kavarsko
tvenkinį

5.

Siesartis nuo žiočių iki Želvos–Balninkų tilto

6.

Širvinta nuo žiočių iki Liukonių tilto

7.

Dubysa nuo žiočių iki Kražantės žiočių

8.

Jūra nuo žiočių iki Tauragės Versmės gimnazijos

9.

Minija nuo Lankupių iki Salanto žiočių

10.

Veiviržas nuo žiočių iki geležinkelio Klaipėda – Šilutė tilto

11.

Akmena–Danė nuo Liepų gatvės tęsinio tilto iki Kretingos malūno
patvankos

12.

Šventoji (pajūrio) nuo žiočių iki Laukžemės malūno užtvankos

Pastaba: draudžiama žvejoti Taisyklių 5 priede nurodytose upių vietose.

UPIŲ RUOŽAI, KURIUOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBA UŽDRAUSTA NUO SPALIO 16 D. IKI
GRUODŽIO 25 D.

Eil. Nr.

Upė

Vyresnysis vandentakis

Vieta

1.

Neris Nemunas nuo kelio Nr. 262 tilto iki Žirmūnų tilto Vilniuje
nuo Valakupių tilto iki geležinkelio Vilnius-Ignalina tilto
nuo Buivydžių pėsčiųjų tilto iki Baluošos žiočių

2.

Žeimena Neris nuo žiočių iki Lakajos žiočių

3.

Vilnia Neris nuo žiočių iki Kenos žiočių

4.

Šventoji Neris nuo žiočių iki Dagios žiočių ir nuo Kavarsko užtvankos iki Anykščių užtvankos, išskyrus Kavarsko
tvenkinį

5.

Siesartis Šventoji nuo žiočių iki Želvos–Balninkų tilto

6.

Širvinta Šventoji nuo žiočių iki Liukonių tilto

7.

Dubysa Nemunas nuo žiočių iki Kražantės žiočių

8.

Neteko galios nuo 2020-04-16

9.

Jūra Nemunas nuo žiočių iki Tauragės užtvankos

10.

Minija Nemunas nuo Lankupių iki Salanto žiočių

11.

Veiviržas Minija nuo žiočių iki kelio Veiviržėnai–Švėkšna tilto

12.

Šventoji (pajūrio) Baltijos jūra nuo Kopų g. pėsčiųjų tilto iki Luknės žiočių

13.

Akmena–Danė Kuršių marios nuo Liepų gatvės tęsinio tilto iki Kretingos malūno
patvankos


UPIŲ RUOŽAI, KURIUOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBA UŽDRAUSTA NUO RUGSĖJO 16 D. IKI SPALIO 15 D.

Eil. Nr.

Upė

Vieta

1.

Neris Nuo Žirmūnų tilto iki Karaliaus Mindaugo tilto
Bezdonės upės žiotyse ir 100 m žemyn ir aukštyn
Bražuolės upės žiotyse ir 100 m žemyn
Musės upės žiotyse ir 200 m žemyn ir aukštyn
Nuo Šventosios upės žiočių iki 100 m žemiau Lokio upės
žiočių
Veržuvos upės žiotyse ir 100 m žemyn ir aukštyn
Vokės upės žiotyse ir 100 m žemyn ir aukštyn
Nuo geležinkelio Vilnius–Ignalina tilto iki 500 m žemiau
Žeimenos žiočių

2.

Šventoji Siesarties upės žiotyse 500 m žemyn (iki salos) ir 100 m
aukštyn
Širvintos upės žiotyse ir 100 m žemyn ir
aukštyn
Žuvintės upės žiotyse ir 100 m žemyn

3.

Jūra Ežeruonos upės žiotyse ir 100 m žemyn
Šešuvio upės žiotyse ir 100 m žemyn

4.

Minija Agluonos upės žiotyse ir 100 m žemyn
Salanto upės žiotyse ir 100 m žemyn
Veiviržo upės žiotyse ir 500 m žemyn ir 100 m aukštyn

5.

Žeimena Lakajos upės žiotyse ir 100 m žemyn ir aukštyn
Meros upės žiotyse ir 100 m žemyn ir aukštyn


UPIŲ RUOŽAI, KURIUOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBA UŽDRAUSTA NUO LIEPOS 1 D. IKI
GRUODŽIO 1 D.

Eil. Nr.

Upė

Vieta

1.

Nemunas Jūros upės žiotyse ir 100 m žemiau palei dešinįjį krantą
150 m aukščiau Dubysos upės žiočių iki Meškupio žiočių
Nuo Piliakalnio upelio žiočių iki Upesnio žiočių
Nevėžio upės žiotyse ir 100 m žemiau palei dešinįjį krantą
nuo Kauno žiemos uosto iki Neries žiočių


VANDENS TELKINIŲ, KURIUOSE VYKDOMA ŽVEJYBA JŲ EKOLOGINEI BŪKLEI
PAGERINTI, SĄRAŠAS IR ŽVEJYBOS ŠIUOSE VANDENS TELKINIUOSE SĄLYGOS

Šiame priede išvardintuose vandens telkiniuose leidžiama nemokamai žvejoti karpines žuvis (išskyrus
Biržulio ež.). Vėžiai gaudomi laikantis Taisyklių reikalavimų. Visuose
priede išvardintuose vandens telkiniuose plėšriųjų žuvų žvejyba leidžiama
tik dirbtiniais masalais, naudojant 1 žvejybos įrankį. Draudžiama gaudyti
mažesnes nei 65 cm ir didesnes nei 90 cm lydekas ir sterkus.

Eil. Nr.

Vandens telkinio pavadinimas

Savivaldybė

Kodas

Plotas, ha

Pastabos

1. Alovė Alytaus 10030540 73,7
2. Biržulis Telšių 30040060 114,2 Draudžiama žvejoti iš vandens transporto priemonių nuo
navigacijos sezono pradžios iki liepos 31 dienos.
3. Ilgės Elektrėnų

Kaišiadorių

10040880 154,2 Draudžiama žvejoti nuo balandžio l d. iki rugpjūčio l
dienos.
4. Ilmėdas Molėtų 12131528 79,0
5. Kalvių Kaišiadorių 10030841 180,8
6. Kiementas Molėtų 12232129 98,6
7. Lūkstas Telšių 30030063 1000,9
8. Mosėdžio I tv. Skuodo 20050100 75,5
9. Neveiglas Alytaus 11040132 61,0
10. Paršežeris Šilalės 30030062 193,4
11. Riešė Vilniaus 12030111 85,2 Draudžiama gaudyti baltuosius plačiakakčius.
12. Širvys Vilniaus 12040470 85,1
13. Švenčius Kaišiadorių 10031139 51,0
14. Šventas Švenčionių 12140419 61,0 Draudžiama gaudyti baltuosius plačiakakčius.
15. Veisiejis Lazdijų 10040071 765,2 Niedaus ornitologinio draustinio teritorijoje draudžiama
žvejoti nuo balandžio l d. iki rugpjūčio l d.

 


Taip pat skaitykite:

Suteikiame jums galimybę įvertinti mūsų turinį. Spustelėkite ant žvaigždės, kad įvertintumėte!

Mindaugas Bružas

KAIPKADA.LT naujienų, straipsnių, patarimų autorius. Turite klausimų ar pastabų? Susisiekite: el. p. redakcija@kaipkada.lt

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Back to top button